Community Churches in Gosport

 

Brockhurst Baptist ChurchFreedom Church (formerly Brockhurst Baptist Church)

Netherton Rd, Gosport. PO12 4PH

 

 

Lee Community ChurchLee Community Church

Twyford Drive, Lee on the Solent, Gosport. PO13 8JU

 

 

Logos Community ChurchLogos Community Church

The Welcome Centre, Copse Lane, Rowner, PO13 0DH

 

 

Waterside Community ChurchWaterside Community Church

The Waterside Centre, South Street, Gosport. PO12 1ES